Pred 23O. rokmi sa narodil významný astronóm Daniel KMETH, autor Astronomie popularis, prvej populárne písanej astronómie pre širokú verejnosť.

Dr. Daniel KMETH sa narodil 15.  Januára  1783 v Brezne. V matrike sa nachádza jeho pôvodné a skutočné meno Matej a rodinné meno znelo Kmeť. Ďalšie mená prijal neskôr v cirkevných rádoch, pod nimi publikoval aj svoje práce a tak sa stal známym v astronomickom svete.

Študoval na piaristických gymnáziách v Brezne, Podolínci a v Trenčíne. Od roku 1799 bol aj členom piaristického rádu.  Keďže sa prejavil dobrým v matematike a v astronómii,  pokračoval v štúdiách aj v Pešti, kde sa stal aj doktorom filozofie. Pôsobil aj na bohosloveckej akadémii v Nitre. Keďže uplatňovaním svojich koníčkov strhával Kmeth aj ďalších poslucháčov, upútal na seba pozornosť riaditeľa budínskej hvezdárne  Jána Pasquicha  a stal sa adjunktom tejto hvezdárne.  Aktívne sa zapojil aj do výstavby  novej hvezdárne na Blockbergu, / dnešný Gellérthegy./

V roku 1823 vydal v Budíne  prácu „Astronomia  popularis in eorum…“, ktorá má dvanásť kapitol. Vedľa odborného opisu jednotlivých odborov astronómie, podáva návody na praktické pozorovania a rozpisuje sa aj o praktickom využití astronómie , či už v poľnohospodárstve, plavbe na mori, prípadne i pri zostavovaní kalendárov.  Podčiarkuje význam astronómie v boji proti poverám, predsudkom aj prežitkom. Bola to prvá populárne napísaná astronómia pre mladých vzdelancov, zameraná na ich získavanie pre vedu a techniku.

Dr. Daniek Kmeth napísal mnoho vedeckých a odborných článkov a prác.  V roku 1821 vydal v Pešti dielo z praktickej astronómie „Observationes astronomicae distantiarum ..,“ kde zverejnil výsledky svojich odborných astronomických a meteorologických pozorovaní a meraní z rokov 1811-1820.

V roku 1823 odišiel Daniel Kmeth do Košíc, kde mu bolo ponúknuté miesto profesora teoretickej a aplikovanej matematiky na košickej akadémii. Aj v nových podmienkach sa dr. Kmeth zaujímal prevažne o astronómiu. Naďalej publikoval články a meteorologickou a fyzikálnou  tematikou. Vyvinul úsilie aj o vybudovanie astronomického observatória v Košiciach, no smrť mu prekazila realizovať tento zámer. Zomrel v Košiciach 20.  Júna  1825. Pochovaný je v krypte premonštrátskeho  kostola.

Igor ChromekVeda a technika
Pred 23O. rokmi sa narodil významný astronóm Daniel KMETH, autor Astronomie popularis, prvej populárne písanej astronómie pre širokú verejnosť. Dr. Daniel KMETH sa narodil 15.  Januára  1783 v Brezne. V matrike sa nachádza jeho pôvodné a skutočné meno Matej a rodinné meno znelo Kmeť. Ďalšie mená prijal neskôr v cirkevných rádoch, pod nimi publikoval aj...