As – Arzén

 

Richard R. Senček

 

Arzén z prvkov, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice iste bude patriť medzi tie menej známe. Väčšina ľudí si ho skôr spojí s jedom arzenikom (oxid arzenitý As2O3), ktorý sa celé veky používal ako vhodný spôsob ničenia hlodavcov a často aj ľudí. Podľa legendy práve arzenikom mal byť otrávený aj Napoleon Bonaparte vo svojom väzení na ostrove Elba. Na druhej strane sa arzén vyskytuje v mnohých prírodných minerálnych prameňoch, kde má liečivé účinky.

 

HistóriaArzén

 

Arzén, najmä jeho toxické účinky sú človeku známe už odpradávna, ale čistý prvok bol dlho neznámy. Jeho názov je odvodený od arzeniku práve pre prudkú jedovatosť tohto oxidu. Objav kovového arzénu je pripisovaný stredovekému alchymistovi Albertusovi Magnusovi v roku 1250. Ako čistý kov sa ani u nás nikdy neťažil, nachádzal sa v podobe minerálov predovšetkým červeného realgáru AsS alebo zlatistého auripigmentu As2S3. Obidva minerály nie sú jedovaté. Auripigment svoje pomenovanie dostal pre farebnú podobnosť zo zlatom sa už v Rímskej ríši využíval ako farbivo predovšetkým v kozmetike.

 

Základné vlastnosti arzénu

 

V prírode sa arzén nachádza aj ako čistý prvok ale takéto formy sú veľmi zriedkavé. Vyskytuje sa v štyroch modifikáciách ako žltý, hnedý, šedý a čierny. Zaujímavé je, že pri tavení, alebo pri údere kladivom zapácha po cesnaku. Kovový arzén a rovnako jeho sulfidy je podobne ako ortuť nejedovatý, ale o jeho ďalších zlúčeninách sa to už povedať nedá. Typickým príkladom je už spomínaní oxid – arzenik.

 

As Arzén Protónové číslo: 33 Tvrdosť  v Mohsovej stupnici: 3,5
Teplota tavenia: 817 °C tlak Pomerná atómová hmotnosť: 74,9216
Teplota varu: 613 °C sub. Skupenstvo (pri 20°C): Pevné
Arsenicum Polokov Hustota (20 °C): 5,73  x 103 kg/m3 Objaviteľ: Albertus Magnus asi 1250

 

Využitie

 

V minulosti bol arzén známy najmä v spomínanej zlúčenine arzeniku, ktorý sa využíval ako jed, ale aj v medicíne. Zlúčeniny arzénu sa používali napríklad pri liečení syfilisu. Dlho boli vôbec jediným ako tak účinným liekom proti tejto chorobe. Jedovatosť sa dnes využíva stále na profesionálne ničenie hlodavcov a hmyzu, ale jeho voľná dostupnosť je značne obmedzená. Najväčšie priemyselné využitie má v polovodičoch a sklárstve. V metalurgii sa používa ako legujúci kov do špeciálnych zliatin. Zaujímavosťou je, že približne 0,5 % arzénu obsahuje olovo v nábojoch a brokoch.

 

Náleziská v okrese

 

 

 

 

U nás sa arzén nachádza predovšetkým v oblasti výskytu ortuti ako sprievodný kov v Malachovskej lokalite. V minulosti sa ťažil pri Tajove v lokalite „Na Bánočkách“, kde sa dodnes zachovali viditeľné haldy a jamy. Toto nálezisko zasahovalo aj do katastrov obcí Kordíky a Riečka. Ďalším náleziskom arzénu je oblasť Farebného potoka v katastri obce Králiky, kde sa tiež nachádzajú stopy po ťažbe v minulosti. Tu boli v minulosti zmáhané dve malé štôlne.

Arzén sa ťažil aj na iných lokalitách, kde sa vyskytoval spoločne s inými kovmi. Typickým príkladom je lokalita Kolba v Ľubietovej. Tu sa nachádzal spoločne s niklom, kobaltom, striebrom a meďou. Známe sú aj náleziská na južných svahoch Nízkych Tatier v oblasti od Hiadla smerom Medzibrod, Pohronský Bukovec a ďalej na Brezno. Tento kov nepatril medzi nosné prvky nášho baníctva, ale do celkového spektra určite patrí. A možno nepovedal ešte posledné slovo. Arzén bol zistený aj ako sprievodný prvok v závere Selčianskej doliny. Sprevádza tam spoločne s antimónom iný kov – urán.

Oprava: V minulom príspevku sme chybne uviedli v tabuľke skupenstvo ortuti pri 20°C. Samozrejme, že ortuť je pri tejto teplote tekutá, je to jedna z jej charakteristických vlastností. Za chybu sa ospravedlňujeme.