permonikČasopis Bystrický permon vznikol v roku 2003 s cieľom populárnou formou oboznamovať obyvateľov mesta s jeho bohatou avšak po vačšine zabudnutou históriou. Banská Bystrica a jej okolie bola známa svojou banskou činnosťou po niekoľko storočí v celej Európe a dovtedy známom svete. Môžeme byť právom hrdí na pracovitosť a um našich predkov. Do znaku časopisu sme zvolili postavičku permoníka – banského škriatka. V zápise z mestskej rady z roku 1650 sa uvádza : toto mesto sa volá Neusohl už niekoľko sto rokov, keď nemecký Pergmann na tomto mieste, kďe hlavný kopec rukou otvoril, tu bola medená chodba, ktorá sa potom rozšírila a zušľachtila.Pergmann dal veľa ton zlata uhorskému kráľovi a rímskemu cisárovi.

Uvedomujeme si význam histórie mesta a krásy okolitej prírody v spojení s rozvojom cestovného ruchu. Pripravujeme niekoľko dňový pobyt spojený s návštevou siedmich banských miest. Veríme že sa nám podarí v súčastných neľahkých podmienkach predstaviť časť nášho krásneho Slovenska. Redakčná rada nášho časopisu je zložená z odbornej i lajickej verejnosti – nadšencov aobdivovateľov zaniknutej slávy ale aj perspektívnej budúcnosti nášho mesta.Časopis vychádza štvrťročne v náklade 1 000 kusov, príspevky nie su honorované. Distribúciu zabezpečujú členovia redakčnej rady do základných, stredných a vysokých škôl ako aj do domovov dôchodcov, štátnej vedeckej knižnice a mestského informačného centra.

Časopis je čiastočne financovaný zo zdrojov mesta, vyššieho územného celku ako aj zo súkromných prostriedkov. Za svoju šesť ročnú existenciu si získal obľubuširokého okolia priaznivcov netrpezlivo očakávajúcich každé ďalšie vydanie. Na našej internetovej stránke budeme uverejňovať informácie o ktorých si myslíme, že Vás budú zaujímať. Nechceme však suplovať inetnetovú stránku nášho mesta. Radi privítame vaše pripomienky a návrhy ako aj príspevky o činnosti a živote našich rodákov vo svete. Ponúkame ich zverejnenie v našom časopise. Pokúsme sa spoločnými silami prispieť k rozvoju a lepšiemu zviditeľneniu nášho mesta.

Ing. Pavel Gender, šéfredaktor časopisu Bystrický PERMON