Vydavateľ:

OZ Diversitas Culturae
Tr. SNP7/1777
97401 Banská Bystrica
www.dicu.sk

ISSN pre tlačenú verziu: 2585-9420
ISSN pre elektronickú verziu: 2729-7977

Vychádza štvrťročne
Termíny uzávierok: 

pre číslo 1 v roku –  15. február
pre číslo 2 v roku –  15. máj
pre číslo 3 v roku –  15. august
pre číslo 4 v roku –  15. november

Štatút časopisu: TU

Email pre informácie: info@permonrevue.sk
Email pre zasielanie článkov: bpclanky@gmail.com

Celý názov časopisu: Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy umenia a cestovného ruchu.
Skrátený názov: Bystrický Permon.

Časopis vychádza v licencii CC 4.0 BY-NC-SA

Šéfredaktor:
PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.

Výkonný redaktor
Anna Senčeková

Redakčná rada:
Ján Baláž
Mgr. Jozef Ďuriančík
Ing. Július Burkovský
Mgr. Eva Furdíková
PhDr. Filip Glocko
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Jazykový korektor:
Helena Hámorská

Čestné funkcie:
Čestný šéfredaktor
Ing. Pavel Gender

Webové sídlo časopisu:
www.permonrevue.sk

Facebook: https://www.facebook.com/Bystrick%C3%BD-Permon-209485485741711

Internetoví redaktori
Anna Senčeková
PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.