Vydavateľ:

OZ Diversitas Culturae
Tr. SNP7/1777
97401 Banská Bystrica
www.dicu.sk

ISSN pre tlačenú verziu: 2585-9420
ISSN pre elektronickú verziu: 2729-7977

Vychádza štvrťročne

Štatút časopisu: TU

Email pre informácie: info@permonrevue.sk
Email pre zasielanie článkov: bpclanky@gmail.com

Celý názov časopisu: Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy umenia a cestovného ruchu.
Skrátený názov: Bystrický Permon.

Šéfredaktor:
PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.

Zástupca šéfredaktora:
PaedDr. Dušan Jarina

Výkonný redaktor
Anna Havlíčková

Redakčná rada:
Ján Baláž
Mgr. Jozef Ďuriančík
Ing. Július Burkovský
Mgr. Eva Furdíková
PhDr. Filip Glocko
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Jazykový korektor:
Helena Hámorská

Čestné funkcie:
Čestný šéfredaktor
Ing. Pavel Gender

Webové sídlo časopisu:
www.permonrevue.sk

Facebook: https://www.facebook.com/Bystrick%C3%BD-Permon-209485485741711

Internetoví redaktori
Anna Havlíčková
PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.