Pastier ľudských duší

V 19. storočí v národnom živote Slovákov z hľadiska konfesionálnej príslušnosti zohrala popri štúrovcoch významnú úlohu i družina slottovsko-radlinskovská. Po meruôsmych rokoch prevzala...

Literárna činnosť Pavla Križka

V slovenských národných dejinách druhej polovice 19. storočia významné miesto zaujíma historik, archivár, pedagóg a zakladajúci člen Matice slovenskej Pavel Križko...