V minulom čísle Bystrického Permona sme písali, že ohlášky do stavu manželského v civilnom ponímaní museli byť vyvesené na obecnej tabuli dve nedele pred sobášom. Ak si to však budúci mladomanželia neželali, mohli byť od tohto úkonu oslobodení na základe ústnej žiadosti, ktorá však musela byť daná do zápisnice, alebo písomnej žiadosti na základe zákona z roku 1895 č. 27243/895, ak budúci mladomanželia boli občanmi Maďarska a aj bývali v Maďarsku. Ak bývali alebo sa zdržiavali v zahraničí, tak sa na nich
vzťahoval zákon z roku 1894 XXXIII § 57 zbierky, neskôr ešte doplnený 12. februára 1896 č. 7880. Podstata však bola tá istá. Zákon v ôsmich bodoch vysvetľoval podrobnosti od možnosti upustenia verejnej ohlášky. Všetko muselo byť aj v zrozumiteľnej reči aktérov, v tomto prípade v slovenčine. Verejná ohláška bol bežný administratívny akt pre informáciu verejnosti k možným pripomienkam, či nie je nejaká verejne známa prekážka, ktorá by bránila sobášu. Mohli ňou byť napríklad skryté choroby, neplnoletosť, pokrvné príbuzenstvo. Ak úradný činiteľ odmietol vydať potvrdenie o odpustení verejnej ohlášky, mohli sa budúci mladomanželia obrátiť so svojou žiadosťou priamo na ministra vnútra. Poplatky vo forme kolkov boli však samozrejmosťou, a to v troch hodnotách. Posledné vysvetľujúce alebo sporné otázky uviedol do
zrozumiteľnej podoby minister Perczel 7. januára 1897.
Prvý civilný sobáš v Ľubietovej sa uskutočnil 7. novembra 1895 o 11. hodine predpoludním v sále mestského úradu za obrovského záujmu miestneho obyvateľstva, ako aj obyvateľov zo susedných obcí. Prvý budúci manželský pár – ženích Matej Kováč, roľník, a nevesta
Anna Predajnianska, žena v domácnosti, však nebol z Ľubietovej! Obaja boli občanmi obce Povrazník. Sobášny akt vykonal veľmi rozhľadený, aktívny, pokrokový a pre blaho dobra zanietený hlavný notár Vojtech Révay. Pred zhromaždeným jednoduchým ľuďom po slovensky i po maďarsky veľmi podrobne vysvetlil prednosti nového zákona, a tak rozptýlil všetky pochybnosti. Aby dokázal, že nový zákon nie je degradáciou cirkvi, ale práve naopak, daroval mladému manželskému páru evanjelium v krásnej väzbe.
Evanjelium, ako aj následné veľmi chutné svadobné pohostenie zabezpečil zbierkou za pomoci niekoľkých nadšených ľubietovských občanov. O prvom civilnom sobáši v Ľubietovej informovali aj noviny Besztercebánya és vidéke – Banská Bystrica a okolie 10. novembra 1895.

Michal Kiššimon

Bystrický Permon 3/2013 s. 8

Michal KiššimonHistória okoliaŽivot v mesteprvý civilný sobáš
V minulom čísle Bystrického Permona sme písali, že ohlášky do stavu manželského v civilnom ponímaní museli byť vyvesené na obecnej tabuli dve nedele pred sobášom. Ak si to však budúci mladomanželia neželali, mohli byť od tohto úkonu oslobodení na základe ústnej žiadosti, ktorá však musela byť daná do zápisnice,...